Cinterion Wireless Modules


Cinterion AHx HSPA USB Com Port (COM91)
Cinterion AHx HSPA USB Com Port (COM91)
Cinterion AHx HSPA USB Com Port (COM91)
Cinterion AHx HSPA USB Com Port (COM91)
Cinterion AHx HSPA USB Com Port (COM91)
Cinterion AHx HSPA USB Modem
Cinterion AHx HSPA USB Modem
Cinterion AHx HSPA USB Modem
Cinterion AHx HSPA USB Modem
Cinterion AHx HSPA USB Modem
Cinterion AHx HSPA USB NMEA Com Port (COM93)
Cinterion AHx HSPA USB NMEA Com Port (COM93)
Cinterion AHx HSPA USB NMEA Com Port (COM93)
Cinterion AHx HSPA USB NMEA Com Port (COM93)
Cinterion AHx HSPA USB NMEA Com Port (COM93)
Cinterion AHx HSPA USB reserved Com Port (COM92)
Cinterion AHx HSPA USB reserved Com Port (COM92)
Cinterion AHx HSPA USB reserved Com Port (COM92)
Cinterion AHx HSPA USB reserved Com Port (COM92)
Cinterion AHx HSPA USB reserved Com Port (COM92)
Cinterion AHx HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion AHx HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion AHx HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion AHx HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion AHx HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx LTE USB CDC-ECM Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx LTE USB CDC-ECM Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx LTE USB CDC-ECM Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx LTE USB CDC-ECM Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx LTE USB CDC-ECM Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 1 (COM58)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 1 (COM58)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 1 (COM58)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 1 (COM58)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 1 (COM58)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 2 (COM57)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 2 (COM57)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 2 (COM57)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 2 (COM57)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 2 (COM57)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 3 (COM60)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 3 (COM60)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 3 (COM60)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 3 (COM60)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 3 (COM60)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 4 (COM59)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 4 (COM59)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 4 (COM59)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 4 (COM59)
Cinterion ALSx/PLSx USB CDC-ACM Port 4 (COM59)
Cinterion ALx USB Download Port_A (COM21)
Cinterion ALx USB Download Port_A (COM21)
Cinterion ALx USB Download Port_A (COM21)
Cinterion ALx USB Download Port_A (COM21)
Cinterion ALx USB Download Port_A (COM21)
Cinterion ALx USB NMEA Com Port (COM71)
Cinterion ALx USB NMEA Com Port (COM71)
Cinterion ALx USB NMEA Com Port (COM71)
Cinterion ALx USB NMEA Com Port (COM71)
Cinterion ALx USB NMEA Com Port (COM71)
Cinterion ALx Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALx Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALx Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALx Wireless Ethernet Adapter
Cinterion ALx Wireless Ethernet Adapter
Cinterion EHx USB Modem
Cinterion EHx USB Modem
Cinterion EHx USB Modem
Cinterion EHx USB Modem
Cinterion EHx USB Modem
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM3)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM3)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM3)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM3)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM3)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM31)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM31)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM31)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM31)
Cinterion EU3-E USB Com Port (COM31)
Cinterion EU3-E USB Modem
Cinterion EU3-E USB Modem
Cinterion EU3-E USB Modem
Cinterion EU3-E USB Modem
Cinterion EU3-E USB Modem
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM32)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM32)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM32)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM32)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM32)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM5)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM5)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM5)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM5)
Cinterion EU3-E USB reserved Com Port (COM5)
Cinterion EU3-P USB Com Port (COM35)
Cinterion EU3-P USB Com Port (COM35)
Cinterion EU3-P USB Com Port (COM35)
Cinterion EU3-P USB Com Port (COM35)
Cinterion EU3-P USB Com Port (COM35)
Cinterion EU3-P USB Modem
Cinterion EU3-P USB Modem
Cinterion EU3-P USB Modem
Cinterion EU3-P USB Modem
Cinterion EU3-P USB Modem
Cinterion EU3-P USB reserved Com Port (COM36)
Cinterion EU3-P USB reserved Com Port (COM36)
Cinterion EU3-P USB reserved Com Port (COM36)
Cinterion EU3-P USB reserved Com Port (COM36)
Cinterion EU3-P USB reserved Com Port (COM36)
Cinterion HC25 HSDPA USB Modem
Cinterion HC25 HSDPA USB Modem
Cinterion HC25 HSDPA USB Modem
Cinterion HC25 HSDPA USB Modem
Cinterion HC25 HSDPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM6)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM6)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM6)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM6)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM6)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB Modem
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB NMEA Com Port (COM9)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM7)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM7)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM7)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM7)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM7)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA USB reserved Com Port (COM8)
Cinterion PH8 HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion PH8 HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion PH8 HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion PH8 HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion PH8 HSPA Wireless Ethernet Adapter
Cinterion PH8 USB CDC-ACM Modem
Cinterion PH8 USB CDC-ACM Modem
Cinterion PH8 USB CDC-ACM Modem
Cinterion PH8 USB CDC-ACM Modem
Cinterion PH8 USB CDC-ACM Modem
Cinterion USB Modem
Cinterion USB Modem
Cinterion USB Modem
Cinterion USB Modem
Cinterion USB Modem